จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Riscdronate 150 mg tablet จำนวน 200 กล่อง โดยิวธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar