จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    คณะวิทยาการสารสนเทศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

คณะวิทยาการสารสนเทศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบแนบ

- เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาร 2563

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ปีงบประมาร 2563

- เอกสารร่างขอบเบขงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้งานการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
Calendar