จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะของงาน

ตารางแสดงวงเงิน (ราคากลาง)
Calendar