จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ

ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
Calendar