จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

ประกาศ- ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคา - ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะ - ดังเอกสารแนบ
Calendar