จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลพืชสวนบริเวณ รอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ร่างเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตงาน

ใบแจ้งปริมาณวัสดุ และจำนวนพนักงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 4

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 5

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 6
Calendar