จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ร่างประกาศประกวดราคาอาหาร ดังแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา 1 ดังแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา 2 ดังแนบ

ขอบเขตของงาน ดังแนบ

อาหารปฐมวัย ดังแนบ

อาหาร IEP ดังแนบ

อาหาร ป. 1-3 ดังแนบ

อาหาร ป. 4-6 ดังแนบ
Calendar