จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ

ร่างขอบเขตงานฯ

รายละเอียดฯ
Calendar