จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยา Doxazosin 4 mg prolongd-release tablet จำนวน 500 กล่อง โดยิวธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ธิดาเนตร หมื่นสุขพร

เอกสารแนบ
Calendar