จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 และงวดที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างทำเล่มรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 และงวดที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar