จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 คน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 คน

ประกาศจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 คน
Calendar