จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)

ขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเของงาน

 
Calendar