จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ

ร่างขอขเขตงานฯ

รายละเอียดงานฯ
Calendar