จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ร่างประกาศ - ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา - ดังเอกสารแนบ

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ดังเอกสารแนบ
Calendar