จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศเชิญชวนงานจ้างควบคุมงานโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับEEC

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับ EEC

ประกาศเชิญชวน

เอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท้าย เอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ตาราง บก 02

เอกสารก่อสร้างทั้งหมด

 

 
Calendar