จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ ดังเอกสารแนบ
เอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ
รายละเอียดคุณลักษณะ  ดังเอกสารแนบ
Calendar