จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ
Calendar