จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา        

เอกสารแนบ
Calendar