จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน - เย็น และอาหารว่าง (ร้านกาแฟ) 

>>> เอกสารดังแนบ
Calendar