จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.62

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    ประจำไตรมาส ที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ.  2562 - เดือนมิถุนายน  2562)

(รายละเอียดดังแนบ)
Calendar