จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ๓๖ งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่า เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี (๓๖ งวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ
Calendar