จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2562

    ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

- ประกาศ 

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding)
Calendar