จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรยนและห้องปฏิบัติการ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรยนและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดังเอกสารแนบ
Calendar