จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ภายในอาคารศูนย์ปฏฺิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ รายละเอียดแนบ
Calendar