จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar