จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ระบบภาพ ระบบเสียง ระบบควบคุมแสงสว่าง บนเวที และภายในห้องประชุมใหญ่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. ระบบภาพห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ

2. ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ

3. ระบบควบคุมแสงสว่าง บนเวที และภายในห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar