จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

งาน จัดซื้ออุปกรณืวัดค่าสำหรับเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 2 รายการ

ดังเอกสารแนบ
Calendar