จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศเรื่องขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศ 

รายการพัสดุที่มีสภาพชำรุดฯ จำนวน 131 รายการ 
Calendar