จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

 

 

เอกสารแนบ
Calendar