จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วมาร์คมุกและเบญจรงค์โถชั้น 3 นิ้ว ลายลูกขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วมาร์คมุกและเบญจรงค์โถชั้น 3 นิ้ว ลายลูกขั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar