จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไปกลับ The Greenery Resort เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 คัน 2 วัน ในวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังเอกสารแนบ 
Calendar