จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Aboard Hong kong

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Aboard Hong kong ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับนักเรีย และอาจารย์ ดังเอกสารแนบ
Calendar