จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar