จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษา Overseas Field Trip P.3

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษา Overseas Field Trip P.3 ดังแนบ
Calendar