จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศประกวดราคางานจ้างบริการงานบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เอกสารประกวดราคา

3. ร่างขอบเขตของงาน

4. คุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
Calendar