จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

1.ประกาศเชิญชวน

2.เอกสารประกวดราคา

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. แบบ ปร.4

5. แบบ ปร.5

6. แบบ ปร.6

7. แบบรูปรายการ แผ่นที่ 1-4

8. แบบรูปรายการ แผ่นที่ 5-7

 
Calendar