จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดทำกระเป๋านักเรียน จำนวน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างจัดทำกระเป๋านักเรียน จำนวน 4 รายการ ดังแนบ
Calendar