จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1ชุด

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

แบบ บก.06 

ขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
Calendar