จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบภาพและเสียง ขนาด200ที่นั่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี3ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบภาพและเสียง ขนาด200ที่นั่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี3ชุด

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

แบบ บก. 06

ขอบเขตของงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
Calendar