จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

ดังเอกสารแนบ
Calendar