จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar