จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก

โครงการหอพักเทา-ทอง

รายละเอียด
Calendar