จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการประเมินผลของเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม และ CD โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar