จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2561

    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 22 เครื่อง สำหรับระยะเวลาเช่า 3 ปี e-Bidding

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 22 เครื่อง สำหรับระยะเวลาเช่า 3 ปี (e-Bidding)

เอกสารแนบ
Calendar