จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผขู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารศลิปกรรมบรูพา ภาคต้นปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ ปิการศิกษา ๒๕๖๐ - ภาคปลาย ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผขู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารศลิปกรรมบรูพา ภาคต้นปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ ปิการศิกษา ๒๕๖๐ - ภาคปลาย ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ดังเอกสารแนบ
Calendar