จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔

รายละเอียด
Calendar