จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการ งานจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวน สระน้ำ ลานจอดรถ และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท                 (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ ตาราง ปปช.
Calendar