จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ร่างประกาศ

ร่างประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงาน




Calendar