จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความประสงค์เชิญชวนประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
Calendar