จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศตารางแสดงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

เอกสารแนบ
Calendar